Hvis De tilmelder Dem som bruger, og benytter Deres brugernavn og password når De er på ho-auk.dk, kan vi tilbyde en hel række services som ellers ikke ville være mulige.
  • Mailservice: De får automatisk tilsendt en mail, når et nyt katalog er tilgængeligt på ho-auk.dk
  • Afgiv bud online på nettet: Når De har tid og lyst, kan De afgive bud på de effekter, De ønsker at købe
Budgivning på nettet
Holstebro Auktioner er et traditionelt auktionshus, hvor hammerslaget falder i auktionshuset, hvor publikum er tilstede.
Modsat rent internetsalg har De ikke fortrydelsesret, når De køber hos os. Her gælder den almindelige auktionslovgivning.

* Jeg har læst og accepterer både købskonditionerne og retningslinjerne for behandling af personoplysninger for kunder hos Holstebro Auktioner, og bekræfter, at jeg er myndig samt, at de opgivne data er korrekte


Betingelser


Købskondition
Oplysning om persondata til kunder
Information to customers regarding personal data

Købskondition

1. Ansvar.
Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er og forefindes uden ethvert ansvar for auktionshuset og rekvirenten. Eventuelle beskadigelser, mangler eller reparationer kan ikke forventes anført i kataloget eller på internettet. Selv om visse mangler måtte være anført, er dette ikke nødvendigvis ensbetydende med, at øvrige genstande er uden mangler. Da alle effekter har været tilgængelige under eftersyn, tages reklamationer ikke tilfølge. Evt. mål er ca. mål angivet i cm. For så vidt angår billeder, er alle mål uden rammer (blændrammemål) med højden angivet først. Fotos i kataloget er uden evt. rammer. Disse kan ses på internetkataloget. Fra hammerslagstidspunktet henstår effekterne for køberens egen regning og risiko i enhver henseende. Jfr. punkt 4 nedenfor er der ikke tale om internetsalg, og køber har ikke fortrydelsesret.

2. Budgivning.
Mindste buds og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet. Opstår der, efter at hammerslag er givet, tvivl om, hvem der er højestbydende, såfremt flere har budt samtidigt, eller såfremt et bud måtte være overhørt/overset herunder kommissionsbud, foretages nyt opråb. Den, der byder for en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. Hvis et slutbud fra salen er sammenfaldende med et kommissionsbud gives hammerslag til det først afgivne kommissionsbud. Ud for beskrivelsen af de enkelte numre i kataloget er anført en vurderingspris (forventet budsum). Den endelige hammerslagspris vil kunne blive lavere eller højere, alt afhængig af interesse. Evt. mindstepriser er ikke anført i kataloget eller på internettet, da en mindstepris typisk vil være aftalt som et samlet provenu for flere genstande. Selvom der ikke er aftalt en mindstepris kan auktionslederen i h.t. lovgivningen lade en genstand udgå, hvis han skønner, at der kan opnås et væsentligt højere bud på en ny auktion. Købere må for at kunne byde i salen forevise det udleverede købernummer, når der bydes. Det er en betingelse for at byde i auktionssalen, at køber har katalog med budnummer, der kan erhverves for kr. 30,00.

3. Kommissionssedler og telefonisk budgivning.
Kommissionssedler med forhåndsbud modtages under eftersynet ved benyttelse af vore kommissionssedler eller ved telefonisk henvendelse. Holstebro Auktioner påtager sig som en service at byde i kommission for interesserede, der ikke selv kan være tilstede på auktionen. Det er en forudsætning, at kommissioner er Holstebro Auktioner i hænde i tilstrækkelig tid inden auktionen. Under auktionen byder vore medarbejdere for Dem som om, De selv var tilstede. D.v.s. at De ikke kommer til at byde mere end lidt over næsthøjeste bud eller en evt. mindstepris. Deres interesser vil således altid blive varetaget fuldt ud. Herudover kan der evt. i visse situationer bydes pr. telefon efter forudgående aftale med auktionshuset. I sidstnævnte tilfælde vil Holstebro Auktioner ringe køberen op kort tid før, det pågældende katalognr. kommer under hammeren. Ved afgivelse af kommissionsbud eller bud pr. telefon fraskriver Holstebro Auktioner sig ethvert ansvar for evt. opståede fejl, der måtte medføre, at køberen ikke opnår hammerslag, herunder at der ikke opnås telefonisk kontakt med køberen. Holstebro Auktioner forbeholder sig ret til at undersøge bydernes kreditværdighed som betingelse for accept af bud. Ved køb pr. kommission eller pr. telefon vil køberen automatisk modtage en faktura en af de førstkommende dage efter auktionen. Kommissionsbuddet skal minimum udgøre kr.200,- pr. nr. Salæret ved denne form for budgivning udgør minimum kr. 100,- incl. moms pr. nummer.
Det bemærkes, at Deres kommissionsbud af os vil blive opdateret på internettet, hvor det kan ses på tilsvarende måde som de kommissionsbud, der er afgivet direkte på nettet, jfr. nedenfor. Afgivne kommissionsbud kan ikke trækkes tilbage.

4.Kommissionsbud via internettet.
Alle Holstebro Auktioners kataloger er tilgængelige på internettet www.ho-auk.dk, og De kan afgive forhåndsbud direkte på nettet indtil den anførte deadline forud for auktionen. Herefter indgår Deres bud som kommissionsbud sammen med den øvrige budgivning i auktionssalen. Minimumbud på vores hjemmeside er kr. 200,00. Salæret ved denne form for budgivning udgør minimum kr. 100,00 incl. moms pr. nummer.
Ligesom ved traditionelle kommissionsbud, er De fuldstændig anonym som budgiver. De afgivne bud vil blive vist på netkataloget dog kun med et beløb, der svarer til det mindst mulige overbud over allerede afgivne bud. Deres max bud vil kun blive synligt, hvis det overstiger et andet bud med mindst muligt overbud, eller hvis der er flere sammenfaldende max bud. I sidstnævnte fald, vil det først afgivne bud blive taget i betragtning. Hvis Deres bud opnår hammerslag, vil De umiddelbart efter selve auktionens afslutning kunne se hammerslaget på nettet, og hvis De har fået hammerslag, vil De automatisk modtage en faktura en af de førstkommende dage efter auktionen. Det købte skal så afhentes i Auktionshuset den førstkommende torsdag mellem kl. 15 og 18, hvis ikke anden aftale haves.
Når Deres bud er vist på internettet, kan det ikke trækkes tilbage, og byderen hæfter for de afgivne bud solidarisk med ejeren af den benyttede computer med tilhørende internetopkobling. De opfordres derfor til ikke at videregive Deres adgangskode til vores budgivning på internettet.
Ved afgivelse af bud på internettet, fraskriver Holstebro Auktioner sig ethvert ansvar for opståede fejl, det være sig tekniske eller menneskelige, der måtte medføre, at byderen ikke opnår hammerslag. Holstebro Auktioner forbeholder sig ret til at undersøge bydernes kreditværdighed som betingelse for accept af bud. Ved misbrug og lign., herunder manglende rettidig betaling, forbeholder Holstebro Auktioner sig ret til at afskære mulighed for fremtidig benyttelse af budgivning på nettet. Vore salg er ikke internetsalg. Der er ingen fortrydelsesret m.m., jfr. Købelovens bestemmelser om fjernsalg. Holstebro Auktioner er et traditionelt auktionshus, hvor langt den overvejende del af salget sker til publikum i salen på auktionsdagen. Her gælder nærværende købskonditioner og lovgivningen om afholdelse af offentlig auktion ved auktionsledere. Det forventes derfor, at kommissionsbydende forinden afgivelse af bud har orienteret sig grundigt ved eftersynet, eller alternativt forespurgt efter en konditionsrapport.

5.Auktionsomkostninger og betaling.
Brugtmoms: Hvis intet er anført i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte katalognumre i kataloget, sker salget efter bestemmelserne om „brugtmoms“, hvorefter hammerslagsprisen (budsummen) tillægges 26% i auktions-omkostninger. Køber kan her ikke foretage fradrag for moms. Momsregistrerede købere kan dog altid vælge at købe med almindelig moms jfr. nedenfor. Dette skal meddeles på kontoret senest ved udlevering af købernummer/katalog.
Almindelig moms: Hvis * er anført i forbindelse med de enkelte katalognumre sker salget efter bestemmelserne om, ”almindelig moms“. Hammerslagsprisen (budsummen) tillægges 20 % i salær samt moms 25% af såvel hammerslagsprisen (budsummen) som købersalæret. I alt 50 %.
Biler sælges under særlig bestemmelse om autosalær hvor købersalæret udgår 10 % + moms af salær, dog maks. Kr. 4.000,00 + moms af salær, eller i alt kr. 5.000,00 (dog ikke veteranbiler).

Købere, som er momsregistrerede med bopæl i udlandet, kan opnå fritagelse for moms, efter de herom gældende regler inden- og udenfor EU.

6.Copy-dan afgift.
Ifølge ophavsretsloven skal der opkræves 5% i følgeretsvederlag (kunstnerafgift) af hammerslagsprisen med tillæg af auktionsomkostningerne på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud for katalognummeret. Følgeretsvederlaget opkræves af Holstebro Auktioner på vegne af kunstnernes organisation VISDA (Visuelle rettigheder Danmark) for de kunstværker, der er omfattet af loven. Der skal ikke svares Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk koster under kr. 1.800,00 i hammerslagspris.

7.Betaling.
Budsummen med de nævnte tillæg betales i kontanter, eller Dankort senest ved auktionens slutning, medmindre anden aftale forinden auktionen er truffet med auktionslederen. For så vidt angår køb på kommission, telefon eller internet, skal betaling være os i hænde senest 5 dage efter auktionen, dog således at udlevering først kan finde sted efter betaling.
Ejendomsretten over det solgte overgår først til køberen, når hele købesummen incl. moms og omkostninger er fuldt indbetalt, herunder at dankortbeløb er indgået.
Fotolegitimation skal på forlangende forevises ved indskrivning til købernummer eller ved fakturering ved køb på over kr. 4.000,00. Ligeledes kan Holstebro Auktioner stille krav om bankoverførsel af fakturabeløb inden udlevering af det købte.
Udebliver betalingen over den fastsatte tid, forrentes købesummen fra auktionsdagen med en rente svarende til 2 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker for hele købesummen med påløbne renter og inkassoomkostninger samt udgifter til opbevaring etc. haves udpantningsret, i.h.t. Retsplejeloven. Derudover fremsendes betalingspåmindelser pålagt rykkergebyr på kr. 100,00 i.h.t. renteloven.

8.Udlevering.
Det solgte skal afhentes senest ved auktionens slutning. Fsv. angår større ting, evt. den følgende torsdag imellem kl. 13 og 18.
Evt. andre aftaler kan kun træffes med kontoret. Hvad, der ikke afhentes til ovennævnte tid eller ikke rettidigt betales, kan uden varsel bortsælges på ny, enten under hånden eller ved ny auktion, og første køber bærer samtlige omkostninger og evt. tab herved. Måtte der ved et efterfølgende salg opstå et overskud, tilfalder dette rekvirenten, og den misligholdende køber kan ikke gøre krav herpå.

9.Forsendelse.
Holstebro Auktioner kan, mod betaling, påtage sig at emballere og fremsende købte varer. Enhver forsendelse sker efter købers egen anvisning og på dennes regning og risiko. Holstebro Auktioner kan ikke drages til ansvar for skader på købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser, hvorfor vi normalt anbefaler, at varerne sendes anbefalet, som værdi eller evt. med en prof. flytteforretning bestilt af køber. De er altid velkommen til at kontakte os med hensyn til omkostninger m.m.

10.Uafhentede effekter.
Effekter, som ikke afhentes i h.t. ovennævnte, pålægges følgende gebyrer for flytning og opbevaring incl. moms pr. påbegyndt uge pr. katalognummer:
Småting og små malerier kr. 50,00
Møbler og større tingkr. 100,00.
Motorkøretøjerkr. 1.000,00.

11.Værneting.
Enhver retlig tvist vedrørende effekter købt på Holstebro Auktioner skal afgøres efter Dansk Rets almindelige regler ved byretten i Holstebro eller Vestre Landsret som værneting. Køber kan udelukkende støtte ret på nærværende købskonditioner. Hvad, der måtte være aftalt i indleverings- og salgskonditioner med rekvirenter, er køber uvedkommende.


Yderligere vilkår forbeholdes.

Holstebro Auktioner, den 25.4.2018
Hans Jørgen Eriksen, auktionsleder cand. jur.

Oplysning om persondata til kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder hos Holstebro Auktioner, CVR-nr: 77760512, Stationsvej 76, 7500 Holstebro.
Som følge af Deres handel/aftale med Holstebro Auktioner, accepterer De denne privatlivspolitik.

Oversigt
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1. Hvad er personoplysninger?
2.2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3. Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4. Hvordan beskytter vi Deres personoplysninger?
2.5. Retten til adgang til Deres personoplysninger
2.6. Retten til berigtigelse af Deres oplysninger
2.7. Retten til sletning af Deres personoplysninger
2.8. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
3. Kontakt

1. Generelt
Gennem Deres aftale/handel med Holstebro Auktioner indsamles der personoplysninger om Dem.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet "gældende lovgivning").
Nedenfor kan De læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysninger behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem De kan kontakte, såfremt De har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1. Hvad er personoplysninger?
Som køber og sælger hos Holstebro Auktioner vil De blive bedt om at oplyse os Deres almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer og mailadresse, herudover vil De som sælger blive bedt om at oplyse os Deres kontonummer i afregnings øjemed.
Oplysninger vedr. aktie- og anpartsselskabers navne, adresser m.v. vedrører ikke fysiske personer og er derfor ikke omfattet af persondataloven.
Ved køb af våben stiller Politiet krav om at vi kopierer og opbevarer de relevante gyldige tilladelser samt at der forevises fotolegitimation.
De personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af den aftale De har med os, vil blive opbevaret i vores IT-system samt på vores fysiske sagsakt og registre.
At have videoovervågning anses også som indhentning af personoplysninger, og det understreges derfor, at Holstebro Auktioner samt gården er videoovervåget. Overvågningen sker som led i at forhindre/forebygge kriminalitet både af mindre alvorlig og grov karakter og for at sikre evt. bevismateriale, skulle noget ulovligt finde sted. Det bemærkes, at der stilles større sikkerhedskrav til behandlingen af sådanne følsomme oplysninger.

2.2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaringen af Deres personoplysninger afhænger af hvor længe Deres aftaleforhold med Holstebro Auktioner består.
Under det løbende aftaleforhold har vi brug for Deres oplysninger for at opfylde salgs/købsaftalen. Oplysningerne opbevares i vores IT-system samt på vores sagsakt og i vores fysiske registre.
Når aftalen er opfyldt bliver sagen og de dertilhørende personoplysninger arkiveret.
Deres personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler og lovgivning blive opbevaret hos Holstebro Auktioner i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med Dem fx er ophørt i november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende lovgivning forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når oplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtede til at opbevare dem længere, vil alle personoplysninger vedrørende Dem blive slettet.
Ved et bestående/vedvarende aftaleforhold tillader vi os dog at bibeholde Deres oplysninger i vores IT-system for at lette fremtidige aftaleforløb for begge parter.

2.3. Hvad bruger vi oplysningerne til?
De personoplysninger, som vi indsamler om Dem i forbindelse med aftalen, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, bl.a. fremsendelse af faktura og/eller afregning. Dermed bliver de brugt til opfyldelse af den aftale, De har indgået med Holstebro Auktioner.
Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan Deres almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.
Derudover kan vi behandle Deres oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Holstebro Auktioner (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til Dem går forud herfor.

2.4. Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal Deres personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, De afgiver, i vores IT-system med begrænset adgang, som kun betjenes af medarbejdere særligt betroet dertil.
Derudover opbevares de fysiske papirer vi måtte have med personoplysninger på Dem i aflåste skabe på kontoret og/eller i alarmovervågede boksanlæg.
Uden for åbningstiden er hele Auktionshuset overvåget med alarmsystem.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af Deres personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til Deres rettigheder som kunde.

2.5. Retten til indsigt i Deres personoplysninger
De har som kunde ret til at få Holstebro Auktioners bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende Dem selv behandles og i givet fald adgang til disse personoplysninger.
De er tillige berettiget til at anmode om at modtage personoplysninger om Dem selv, som De har afgivet til Holstebro Auktioner (dataportabilitet). Derudover er De berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af Deres personoplysninger.

2.6. Retten til berigtigelse af Deres personoplysninger
De har ret til at få urigtige personoplysninger om Dem selv berigtiget af Holstebro Auktioner, uden unødig forsinkelse.

2.7. Retten til sletning af Deres personoplysninger
De har ret til at få personoplysninger om Dem selv slettet af Holstebro Auktioner uden unødig forsinkelse, hvis Holstebro Auktioner ikke fortsat har en legitim interesse i at bevare, herunder behandle, Deres personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Holstebro Auktioner i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan De ikke kræve, at Deres personoplysninger slettes.

2.8. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Holstebro Auktioner forbeholder sig ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for "senest revideret" nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

3. Kontakt

Såfremt De ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om Dem hos Holstebro Auktioner, skal De rette henvendelse til: Kathrine Malling Eriksen på email: kme@ho-auk.dk.
Er der registreret forkerte data, eller har De andre indsigelser, skal De rette henvendelse samme sted.
Hvis De ønsker at klage over Holstebro Auktioners behandling af Deres personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Sted: Holstebro Auktioner

Senest revideret:
____26/4 2018____________________

Næste revision:
____26/4 2019_____________________

Auktionsleder, Hans Jørgen Eriksen

Information to customers regarding personal data

Guidelines for processing personal information on customers at Holstebro Auktioner, VAT-no.: 77760512, Stationsvej 76, 7500 Holstebro.
As a consequence of your purchase/business at/with Holstebro Auktioner, you accept the following terms of privacy.

Overview
1. In general
2. Personal information
2.1. What is personal information?
2.2. How long do we keep personal information?
2.3. For what means do we gather the personal information?
2.4. How do we protect your personal information?
2.5. Your right to access your personal information
2.6. Your right to have your personal information corrected
2.7. Your right to have your personal information deleted.
2.8. Changes in how we treat your personal information
3. Contact

1. In general
Throughout your business with Holstebro Auktioner, we collect information about you.
These guidelines are developed according to the data-protection regulation of EU, which will take effect in Denmark from the 25th of May 2018, including the new Danish data protection law that compliments the rules in the data protection regulation and the current law for processing personal data (henceforward described all together as "current legislation").
In this paper you can read about the information that is gathered, including how the information is handled, for what it is being used, who has access to the information and who to contact regarding questions or issues.

2. Personal information

2.1. What is personal information?
As a customer at Holstebro Auktioner you will be asked to give out your ordinary contact information such as name, address, postal code, phone number and email. Besides that, you will, as a seller on our auctions (for settlement purposes), be asked to inform us of your bank account information (Swift/Iban/BIC).
Stock companies and limited liability companies are not considered to be physical persons and information regarding names and addresses (and so on) about these is therefore not covered by the law.
When buying weapons on our auctions, the Danish Police demands, that we copy and store the relevant permissions, and that photo ID is presented.
The information that we gather in order to fulfill the agreement you have with us will be stored in our IT-system and on our physical casefile and in our registers.
Video surveillance is considered to be gathering of personal information, and it is therefore emphasized that the auction house and the parking lot outside is video surveyed.
The surveillance is happening in order to prevent acts of crime both serious and minor, and in order to ensure evidence,
should something illegal happen. It is noted that greater security is demanded regarding such sensitive information.

2.2. How long do we keep personal information?
How long we keep your personal information depends on the length of your business relationship with Holstebro Auktioner.
During the ongoing relationship we need your information to fulfill the sales/purchase agreement. The information will be kept in our IT-system and on our physical casefile and in our registers.
When the agreement is fulfilled, the case and the personal information included will be archived.
Your personal information will, in accordance to current legislation, be kept at Holstebro Auktioner in a period of 5 years from the end of the given year in which the material is recorded.
If the agreement with you is subsided in e.g. November 2017, and the account year follows the calendar year, then we are obligated by current legislation to store the information until at least the end of year 2022. When the information is no longer relevant, and we are no longer obligated to keep it anymore, all the personal information regarding your person will be deleted.
In case of an ongoing/consistent business relationship, we do allow ourselves to safe keep your information in our IT-system in order to lighten future engagements for both parties.

2.3. For what reasons do we gather the personal information?
The personal information we gather about you, regarding our agreement, is first and foremost used for ordinary customer administration, e.g. emailing of invoices and/or settlement papers. It is thereby used to fulfill the agreement you have with Holstebro Auktioner.
The information will, as a rule, not be passed on to third parties. Your ordinary information can however be forwarded to our cooperation partners, in case we need their help to fulfill the agreement.
Other than that, we can use your information, if it is necessary, in order for Holstebro Auktioner (or third party) to pursue a legitimate interest, unless the concern for your person precedes this.

2.4. How do we protect your personal information?
According to current legislation, your personal information has to be kept safe and confidential. We store the personal information you give us, in our IT-system with limited access that is only operated by highly esteemed personnel.
Other than that, we store the physical papers we have, with information about your person, in locked cabinets in the office and/or in our highly secured vaults. When the auction house is closed, it is monitored by alarm systems.
Our security measures are evaluated continuously to make sure that your personal information is handled safely, and with concern for your rights as a customer.

2.5. Your right to access your personal information
As a customer at Holstebro Auktioner it is your right to get our confirmation about what information, regarding your person, is being treated, and in given case, the right to gain access to this information.
It is also your right to request the information about your person that you have given to Holstebro Auktioner (data portability). Other than that, it is your right to object to how your personal information is being handled.

2.6. Your right to have your personal information corrected
It is your right to have any incorrect information regarding your person corrected by Holstebro Auktioner without any unnecessary delay.

2.7. Your right to have your personal information deleted
It is your right to have any personal information deleted by Holstebro Auktioner without any unnecessary delay, unless Holstebro Auktioner has a continuous legitimate claim to keep and treat your personal information.
Please note that you cannot demand your information to be deleted in case Holstebro Auktioner, according to current legislation, is obligated to keep the information.

2.8. Changes in how we treat your personal information
Holstebro Auktioner reserves the right to update and change present guidelines for treatment of personal information. In case of changes, the date for "latest revision" will be updated at the bottom of the page. These guidelines will be evaluated, and if necessary revised once a year.

3. Contact

In case you wish to gain access to the information that Holstebro Auktioner has registered about you, please contact: Kathrine Malling Eriksen, email: kme@ho-auk.dk.
If any data is wrongly registered, or you have other objections please direct your inquiry to the same place.
If you wish to complain about how Holstebro Auktioner is treating your personal information, this can be done to the Danish DPA:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Kind regards
Holstebro Auktioner

Latest revision:
____26/4 2018____________________

Next revision:
____26/4 2019_____________________